Privacybeleid

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de General Data Protection Regulation (GDPR) wet. In Nederland ook bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt en respecteer u en uw privacy. In dit document vindt u alle informatie over hoe Axia omgaat met uw persoonsgegevens. We nemen de privacy en de veiligheid van privéinformatie van al onze bezoekers, geïnteresseerden, klanten en opdrachtgevers uiterst serieus. Alle gegevens die door Axia worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van bijvoorbeeld een coachtraject.

Persoonsgegevens

Axia verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Werkervaring, competenties en interessegebieden
 • Intakes
 • Gespreksverslagen (handgeschreven, niet digitaal)
 • Testresultaten
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Axia verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een gepersonaliseerd traject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Rapporteren en analyseren voor de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde informatie 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coach- trainings- of begeleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van onze diensten;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals trainers, coaches, trainingsacteurs of andere derden die worden ingeschakeld bij het overeengekomen traject. Voor het opstellen van de jaarrekening worden de gegevens gedeeld met een accountant welke tevens beschikt over een privacyverklaring en uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met de accountant is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider. Deze is opgenomen op de lijst van zowel Swiss-U.S. Privacy Shield Framework als het Eu-U.S. Privacy Shield Framework. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Axia maakt gebruik van een virusscanner en firewall. Handgeschreven dossiers bevinden zich achter slot en grendel. De website van Axia maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Cookies

Op de website van Axia worden geen cookies gebruikt of gegevens verzameld voor analyses.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Francine Derks, eigenaar Axia training en coaching, Bovenstehof 6, 6132 SL Sittard, tel 06-51991780, info@axia-trainingen.nl. Francine Derks is tevens verwerkingsverantwoordelijke.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018